Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvää työn ja työyhteisöjen toimivuuden kehittämistä ja työhyvinvoinnin varmistamista. Työnohjaus on työn tutkimista, arviointia ja uudistamista. Se on työhön, työyhteisöihin ja omaan työrooliin liittyvien kysymyksien, kokemuksien ja tunteiden jäsentämistä. Työnohjauksessa pyritään organisaation ja työyhteisön toimintamekanismien ymmärtämiseen  sekä uusien työ-, toiminta- ja ajattelutapojen omaksumiseen.

Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, ryhmälle tai työyhteisöille. Se sopii johdolle, esimiehille, työntekijöille ja työyhteisöille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Se sopii toimialasta riippumatta erilaisille organisaatioille. Yhdistävänä tekijänä työnohjauksessa on työ ja työyhteisö, joten ryhmä voi olla samasta tiimistä, eri tiimistä tai jopa eri organisaatioista, jotka tekevät samaa työtä.

Työnohjaus on ohjaus- ja oppimisprosessi joko muutamasta konsultatiivisesta kerrasta pitkäkestoiseen dialogiseen prosessiin. Ohjausprosessin tavoite ja kesto määritellään aina asiakkaan kanssa yhdessä. Työnohjaus on luottamuksellinen prosessi, jossa työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo tilanteita eläytyen työntekijöiden näkökulmiin, mutta aina myös ulkopuolisin silmin.

Yksilöohjaus

Yksilötyönohjauksessa työntekijä käsittele omaan ammattirooliinsa liittyviä asiakas- tai potilassuhteita sekä omaan ammatillista identiteettiään ja toimintatapojaan työssä ja työyhteisössä.

Johdon ja esimiesten työnohjaus 

Esimiesten ja johdon työnohjauksessa käsitellään henkilöstöjohtamista, auktoriteetiksi kehittymistä ja myös strategisen johtamisen kysymyksiä.

Ryhmä- ja työyhteisöohjaus 

Ryhmätyönohjauksessa tai työyhteisötyönohjauksessa työskentelyn painotukset nousevat ryhmästä. Asiakas- tai potilastapauksien käsittely ja niiden kautta tapahtuva ammatillisten taitojen ja toimintatapojen reflektointi, tunteiden purkaminen ja uusien toimintakäytäntöjen löytäminen ovat usein keskiössä. Työntekijöiden jaksamisen tukeminen ja työryhmän dynamiikan käsittely ovat myös tärkeitä.

Tilannetyönohjauksessa puretaan yksittäistä työhön liittyvää tilannetta tai tapahtumaa.

Työnohjauksessa saatavia ja todettuja hyötyjä:

  • työn laatu ja tehokkuus paranevat
  • työntekijän ja esimiehen ammatillinen identiteetti vahvistuvat
  • tehtävät ja roolit yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla selkiytyvät
  • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • asiakastyytyväisyys lisääntyy
  • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
  • työssä jaksaminen lisääntyy
  • moniammatillinen toiminta löytää uusia muotoja
  • oppiminen ja muutoskyky kasvavat
  • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Työnohjaajat (Suomen Työnohjaajat ry):  Anne Uurasjärvi, Arja Saimaala, Hannele Nätynki,  Ilona Maula-Tervo, Kirsi Koponen, Kirsikka Soikkeli, Maija-Liisa Nevala,  Merja Manni,  Pipsa Härkönen

Työnohjaajat:  Anna Säynäjäkangas,  Anne Melkinen

 Reflektoiva asiakasprosessi

Työohjauksellinen menetelmä, jossa case-esimerkkien lisäksi otetaan huomioon työntekijän oma kokemus. Tavoitteena on vahvistaa työntekijän kykyä objektiiviseen ja empaattiseen asiakastyöhön. Tämän avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia välttää muun muassa myötätuntouupumusta. Ryhmän koko yleensä enintään 6 henkilöä tai sopimuksen mukaan.

Työntekijä Polina Forsman