Työyhteisö­sovittelu

Työyhteisösovittelu on tutkimuksiin perustuvat konfliktien ratkaisun menetelmä.
Työyhteisösovittelu auttaa riidan ja vastakkainasettelun osapuolia sovittelumenettelyn kautta löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija toimii prosessissa fasilitaattorina ja varmistaa työskentelyn turvallisuutta ja luontevuutta. Sovittelussa voi olla mukana kaksi henkilöä, pieni ryhmä tai suurempi joukko ihmisiä. Sovittelu on oppimistapahtuma ja se mahdollistaa kuulluksi tulemisen ja sallii tunteiden käsittelyn. Prosessin tuloksena syntyy yksilö- ja yhteiskeskustelujen jälkeen yhteinen sopimus, jonka kaikki osallistujat allekirjoittavat.
Ristiriitojen avoin kohtaaminen ja käsittely varmistavat työntekijöiden omien voimavarojen ja ongelmanratkaisutaitojen käyttöönoton.

Restoratiivisen sovittelun periaatteiden mukaan työyhteisösovittelussa työyhteisön jäsenillä :

 • on mahdollisuus tulla kuulluksi
 • on mahdollisuus puolustaa omia oikeuksiaan siten ettei toisten ihmisten oikeuksia loukata
 • on mahdollisuus ilmaista mielipiteitä näkemyksiä suoraan
 • on mahdollisuus ilmaista vilpittömästi ja tarkoituksenmukaisesti itseään
 • työntekijät tulevat kohdelluksi tasavertaisina työyhteisön jäseninä.

Kaikissa työyhteisöissä on ristiriitoja ja ongelmia. Assertiivisuutta, jämäkkyyttä on ongelmiin puuttuminen, kun ne ovat vielä pieniä ja korjattavissa. Ammatillisen avun käyttäminen pitkittyneissä konfliktitilanteissa on hyödyllistä työntekijöiden hyvinvoinnin, työn tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta.

Restoratiivisen sovittelun prosessi etenee vaiheittain:

 • alkuneuvottelut; yhteydenottajana voi olla esimies, työsuojeluvaltutettu, työsuojelupäällikkö tai työntekijä
 • infotilaisuus; kerrotaan työskentelyn periaatteet ja taustaa työntekijöille
 • yksilölliset erillistapaamiset
 • sovittelutapaaminen; pyritään varaamaan aikaa runsaasti
 • sopimuksenteko (yleensä jo ensimmäisessä sovittelutapaamisessa)
 • tiedottaminen ratkaisusta organisaatiossa
 • prosessin lopetus
 • seurannan aikataulu (esim. puoli vuotta)

Työyhteisösovittelija Arja Saimaala